REGULAMIN PARKINGU MONITOROWANEGO NIESTRZEŻONEGO

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami, których zachowanie pozwoli nam zapewnić Państwu przyjemny i bezpieczny pobyt:

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z monitorowanego Parkingu niestrzeżonego, którego zarządcą jest firma CONSULTING, TRADE & CONSTRUCTIONS Maciej Kozłowski, zwana dalej Zarządcą. W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem Parkingu jest osoba korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z Parkingu. Miejscem przeznaczonym do parkowania pojazdów jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu.
Parking jest terenem przeznaczonym jedynie dla Gości Obiektu Poleczki Residence Apartments.
Regulamin jest dostępny do wiadomości publicznej i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na Parking oraz na stronie internetowej: poleczkiresidence.pl.

§1
1. Wjazd na teren Parkingu jest równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika z Zarządcą umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§2
Na terenie Parkingu:
1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.).
2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania (w przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia samochód zostanie odholowany na koszt właściciela pojazdu).
3. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownicy pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy Prawa o ruchu drogowym, umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
4. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
5. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia.
7. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§3
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników lub osób trzecich.

§4
1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
2. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych.
§5
1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.
2. Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
3. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.). Użytkownik w takim przypadku ponosi finansową odpowiedzialność zarówno za usunięcie pojazdu jak i zanieczyszczających nawierzchnię substancji.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty Zarządca może zastosować mechaniczny środek unieruchamiający pojazd do czasu wniesienia przez Użytkownika odpowiednich opłat ( w tym opłaty dodatkowej określonych w cenniku opłat, stanowiącym integralną część Regulaminu.

§6
Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzona jest na terenie całego parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§7
Na terenie Parkingu zabronione jest:
1. Spożywanie alkoholu;
2. Zaśmiecanie i niszczenie urządzeń;
3. Mycie i odkurzanie pojazdów;
4. Wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.
5. Działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;
6. Zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

§8
Integralną częścią Regulaminu jest Cennik usług parkingowych obowiązujący od dnia 01.01.2023 do odwołania.

§9
Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać do Właściciela Obiektu za pośrednictwem Recepcji hotelu.

CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH DLA GOŚCI HOTELU:
1. Opłata dobowa – samochód osobowy: 25 PLN
2. Opłata tygodniowa – samochód osobowy: 160 PLN
3. Opłata miesięczna – samochód osobowy: 690 PLN
4. Opłata dobowa – autokar: 120 PLN

Życzymy przyjemnego pobytu!