REGULAMIN HOTELU

Serdecznie witamy w obiekcie Poleczki Residence Apartments!
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa wizyta u nas był udana.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami, których zachowanie pozwoli nam zapewnić Państwu przyjemny i bezpieczny pobyt:

1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych jest Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski z siedzibą w Warszawie 02-822 przy ul. Galopu 7.
– Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Gości znajdują się na stronie www.poleczkiresidence.pl/polityka-prywatnosci/; w przypadku kwestii związanych z ochroną danych osobowych, do kontaktu służy adres: kontakt@poleczkiresidence.pl
3. Obszar wewnętrzny i zewnętrzny hotelu jest objęty monitoringiem. Dane pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni.
4. Podczas rejestracji Gość zobowiązany jest do okazania Pracownikowi Recepcji ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy jego okazania, obsługa Recepcji ma prawo nie zgodzić się na wydanie klucza do pokoju i zawarcie umowy hotelowej. Recepcjonista ma również prawo odmówić rejestracji Gościa bez podania przyczyny. Gość zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na karcie rejestracyjnej.
5. Recepcjoniście nie wolno przetrzymywać dokumentu tożsamości Gościa – zostaje on oddany niezwłocznie po wypełnieniu karty rejestracyjnej.
6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od 16:00 w dniu wynajmu do 12:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój wynajęty jest na 1 dobę.
7. Śniadania serwowane są w restauracji w tygodniu w godzinach 6:30 – 10:30, w weekendy 7:00 – 11:00.
8. W przypadku chęci przedłużenia pobytu na okres dłuższy niż w oryginalnej rezerwacji, Gość powinien zgłosić ten fakt Recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
9. Pozostawienie bagażu lub przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania Recepcji jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. Hotel może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących w tym dniu cen.
10. Gość najmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom.
11. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innych osób przebywających w Hotelu.
12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie nastąpi według ceny dostawki dla osoby dorosłej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

13. Podczas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci i poczynione przez nie szkody, odpowiadają ich opiekunowie prawni.
14. Na terenie Hotelu zgodnie z ustawą z dnia 8.04.2010 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawą Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztu opłaty specjalnej 500 PLN.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia/ zniszczenia mienia Hotelu powstałego z jego winy, winy osób go odwiedzających czy towarzyszących mu podczas pobytu zwierząt. Opłata ta zostanie oszacowana na podstawie ekspertyzy technicznej; minimalna wartość – 200 PLN. Jeśli pokój będzie musiał być wyłączony z użytku na czas naprawy, dodawana będzie opłata wg ceny dnia X odpowiednia ilość dni. Hotel ma prawo dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych, gdy koszty usunięcia zanieczyszczeń czy szkód będą wysokie.
16. Gość powinien bez zwłoki powiadomić Recepcję o zauważonych szkodach, zniszczeniach oraz stratach.
17. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i pomieszczeniach hotelowych grzałek i urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych. Zabronione jest także używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego Gość zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez Personel Hotelu i służby ratownicze (w tym nakaz ewakuacji/ relokacji).
18. Opuszczając pokój, Gość powinien każdorazowo upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.
19. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 K. C. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do przechowalni bagażu w Recepcji. Hotel ma prawo odmowy przechowania broni i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej oraz zajmujących zbyt dużo miejsca.
20. Gość powinien przechowywać swój bagaż w pokoju lub wyznaczonym do tego miejscu.
21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy (wartościowe – 6 miesięcy), a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje. Hotel nie przechowuje żywności i leków.
22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Wspomniana osoba zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
23. Hotel ma prawo odmówić kolejnego przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę Gościom, Pracownikom, w mieniu hotelowym lub Gości lub zakłócił spokój w hotelu.
24. Pozostawienie samochodu na parkingu lub w garażu hotelowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu parkingu oraz opłaty za parkowanie (25 PLN/ doba – samochód osobowy 1 miejsce postojowe, 120 PLN/ doba – autokar).
25. Opłaty za zamieszkujące w Obiekcie dzieci:
Dzieci do lat 4 na dodatkowym łóżeczku – bezpłatnie; dzieci do 12 r.ż. – bez dopłat, jeśli śpią na łóżku z rodzicami; dodatkowe łóżko – 75 PLN/ doba; śniadania – bezpłatne do 5 r.ż., 5 -12 r. ż. – zniżka 50%.
26. Hotel akceptuje pobyt Gości ze zwierzętami o wadze do 25kg; opłata za dobę wynosi 50 PLN. Warunkiem możliwości pobytu zwierząt w Obiekcie jest zgłoszenie tego faktu podczas dokonywania rezerwacji lub w trakcie zameldowania. W częściach publicznych, zwierzęta muszą być trzymane na smyczy i być pod nadzorem właściciela, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych Gości i Personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie i wokół Obiektu.

27. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.
28. Hotel ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pobytu oraz utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Gości.
29. Rezerwacje usług hotelowych – rezerwacji można dokonywać bezpośrednio w tym przez stronę obiektu jak tez przez portale rezerwacyjne on-line. Wcześniejsze zameldowanie, późniejsze wymeldowanie jak też skracanie długości pobytu w trakcie jego trwania jest potwierdzane przez Hotel w zależności od dostępności pokoi i może podlegać dodatkowej opłacie. Rezerwacja bezpośrednia gwarantowana (przedpłacona) jest ważna do godziny 7:00 dnia następnego. Bezkosztowa anulacja noclegu jest możliwa do godziny 16:00 w dniu przyjazdu (za wyjątkiem rezerwacji bezzwrotnych oraz grupowych zawartych na podstawie umowy z Hotelem). Anulacja po godzinie 16:00 wiąże się z obciążeniem za pierwszą dobę. Rezerwacja bezpośrednia niegwarantowana jest trzymana do godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Rezerwacje bezzwrotne nie podlegają anulacji ani zmianom. Zwrot środków za przedpłaconą a anulowaną maksymalnie do godziny 16:00 w dniu przyjazdu rezerwację gwarantowaną, nastąpi na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły na konto Hotelu. Anulacja w takim przypadku powinna nastąpić na piśmie na drodze e-mailowej na adres: kontakt@poczkiresidence.pl.
W przypadku rezerwacje dokonane za pośrednictwem pośredników, np. portali rezerwacyjnych, obowiązują zasady i warunki wynikające z postanowień regulaminów i treści ofert obowiązujących u tych pośredników.
30. Płatności – rezerwacje bezpośrednie dokonane on-line przez silnik rezerwacyjny na stronie Hotelu, mogą być opłacone za pomocą przelewu lub drogą internetową poprzez współpracę Obiektu z zewnętrznym operatorem świadczącym usługi płatności on-line. Skorzystania z opcji płatności on-line nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów ze strony rezerwującego; Gość zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez operatora mogącymi różnić się od polityki prywatności Obiektu. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji podanej przy rezerwacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100% wartości pobytu – w przypadku rezerwacji bezzwrotnej lub zwrotnej po upływie terminu bezkosztowej anulacji.
31. Postępowanie reklamacyjne – Gość ma prawo składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja może zostać złożona pisemnie i przesłana pocztą na adres Hotelu lub w formie elektronicznej na e-mail: kontakt@poleczkiresidence.pl. Hotel rozpatrzy i udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że przepisy czy warunki stanowią inaczej (np. w przypadku rezerwacji dokonanych przez pośredników).

Niniejszy Regulamin Hotelu obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku na czas nieokreślony

Życzymy przyjemnego pobytu!