REGULAMIN HOTELU

Serdecznie witamy w obiekcie Poleczki Residence Apartments!
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa wizyta u nas był udana.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami, których zachowanie pozwoli nam zapewnić Państwu przyjemny i bezpieczny pobyt:

1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych jest Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski z siedzibą w Warszawie 02-822 przy ul. Galopu 7.
3. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Gości znajdują się:
https://poleczkiresidence.pl/polityka-prywatnosci/
4. W przypadku kwestii związanych z ochroną danych osobowych, do kontaktu służą adresy:
– kontakt@poleczkiresidence.pl
5. Obszar wewnętrzny i zewnętrzny hotelu jest objęty monitoringiem. Dane pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni.
6. Podczas rejestracji Gość zobowiązany jest do okazania Pracownikowi Recepcji ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy jego okazania, obsługa Recepcji ma prawo nie zgodzić się na wydanie klucza do pokoju i zawarcie umowy hotelowej.
7. Recepcjonista ma prawo odmówić rejestracji Gościa bez podania przyczyny.
8. Gość zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na karcie rejestracyjnej.
9. Recepcjoniście nie wolno przetrzymywać dokumentu tożsamości Gościa – zostaje on oddany niezwłocznie po wypełnieniu karty rejestracyjnej.
10. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
11. Śniadania serwowane są w lobby w godzinach:
– w tygodniu: 6:30 – 10:30
– w weekendy: 7:00 – 11:00
12. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu w Hotelu, przyjmuje się, że pokój wynajęty jest na 1 dobę.
13. W przypadku chęci przedłużenia pobytu na okres dłuższy niż w oryginalnej rezerwacji, Gość powinien zgłosić ten fakt Recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
14. Pozostawienie bagażu lub przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania Recepcji jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. Hotel może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących w tym dniu cen.
15. Gość najmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
16. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innych osób przebywających w Hotelu.
17. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie nastąpi według ceny dostawki dla osoby dorosłej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa.
18. Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nie szkody, odpowiadają ich opiekunowie prawni.
19. Na terenie całego Hotelu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawą Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztu opłaty specjalnej 500 PLN.
20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia/ zniszczenia mienia Hotelu powstałego z jego winy lub winy osób odwiedzających go. Opłata ta zostanie oszacowana na podstawie ekspertyzy technicznej – min. 200 PLN. Jeśli pokój będzie musiał być wyłączony z użytku na czas naprawy, dodawana będzie opłata wg ceny dnia X odpowiednia ilość dni.
21. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o wszelkich zauważonych szkodach, zniszczeniach oraz stratach.
22. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach hotelowych grzałek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych. Zabronione jest także używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego Gość zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez Personel Hotelu i służby ratownicze (w tym nakaz ewakuacji/ relokacji).
23. Opuszczając pokój, Gość powinien każdorazowo upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.
24. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 K. C. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do przechowalni bagażu w Recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jak też zajmujących zbyt dużo miejsca.
25. Gość powinien przechowywać swój bagaż w pokoju lub wyznaczonym do tego miejscu.
26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy (wartościowe – 6 miesięcy), a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje. Hotel nie przechowuje żywności i leków.
27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Wspomniana osoba zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

28. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę Gościom, Pracownikom, w mieniu hotelowym lub Gości, lub w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
29. Pozostawienie samochodu na parkingu lub w garażu hotelowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu parkingu oraz opłaty za parkowanie.
30. Opłaty za zamieszkujące w Obiekcie dzieci:
Dzieci do lat 4 na dodatkowym łóżeczku – bezpłatnie
Dzieci do 12 r.ż. – bez dopłat, jeśli śpią na łóżku z rodzicami
Dodatkowe łóżko – 75 PLN/ doba
Śniadania – bezpłatne do 5 r.ż., 5 -12 r. ż. – zniżka 50%
31. Hotel akceptuje pobyt Gości ze zwierzętami o wadze do 25kg; opłata za dobę wynosi 50 PLN.
32. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.
33. Hotel ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pobytu oraz utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Gości.

Niniejszy Regulamin Hotelu obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku na czas nieokreślony.

Życzymy przyjemnego pobytu!