INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCIA HOTELU

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa danych jest Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 7.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług hotelarskich

Nasze dane kontaktowe to:

 1. Przedstawicielem Administratora jest Pan Maciej Kozłowski pełniący obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółce. Wszelkie zagadnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych proszę kierować na adres e-mail kontakt@poleczkiresidence.pl lub adres korespondencyjny Administratora (jak wyżej).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi hotelowej lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelowej (np. rezerwacja), jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności
  b) obowiązku prowadzenia rachunkowości (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, sprawozdawczość do organów skarbowych),
  c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  d) marketing usług własnych (bezpośredni),
  e) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu (monitoring wizyjny)
  f) utworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO
  g) archiwizacji danych.
  h) administrowania stroną internetową
  i) analitycznych tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Hotelu
  j) statystycznym – dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna)
  k) badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, który k pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji, jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione organy publiczne,
  b) firmy kurierskie i pocztowe
  c) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  d) podmioty świadczące usługi IT,
  e) podmioty świadczące usługi ochrony obiektu,
  f) podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe,
  g) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  h) biura podróży
  i) firmy ubezpieczeniowe współpracujące z hotelem
  j) firmy obsługujące szybkie płatności,
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2.
  a) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
  c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  d) dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 7. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono realizację umowy.
  e) przenoszenia danych związanych z zawarciem umowy na świadczenie usług hotelowych.
  f) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  g) do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa
  h) otrzymania kopii danych
 8. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 9. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 10. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować w następujący sposób;
  a) wysłać e-mail na adres kontakt@poleczkiresidence.pl
  b) lub przesłać taką prośbę na adres Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski ul. Galopu 7, 02-822 Warszawa
  c) lub przekazać recepcjoniście podczas wizyty w hotelu.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi jeżeli uważają Państwo, ze dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.